Kenyatta University Vampires

Short name:
K.U
Middle size name:
Kenyatta University(W)