Kenyatta University Hybrids

Short name:
K.U
Middle size name:
Kenyatta University
KU